Rotalia stipendiumikonkursi tingimused 2021/2022. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA) ja Sihtasutus Rotalia Fond, omades ühiseid sihte, eelkõige eesti tudengite hariduspüüdele kaasaaitamisel, teevad koostööd nende sihtide saavutamiseks. Selles koostöös Sihtasutus Rotalia Fond, edaspidi fond, kuulutab välja stipendiumikonkurssi.

Jagatakse 50 stipendiumi á 2000 € Eesti avalik-õiguslike ülikoolide* (TÜ, TalTech, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes ühes alljärgnevas staatuses:

 1. kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal;
 2. integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi;
 3. kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb esitada hiljemalt 28. mail 2021. a Rotalia fondide e-keskkonnas (https://fond.rotalia.ee/). 29. mail suletakse ligipääs keskkonnale ja edasine täiendamine pole võimalik.

Sooviavalduses tuleb esitada:

 1. isiku- ja kontaktandmed;
 2. elulugu jutustavas vormis, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel;
 3. perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada Eesti riigi ja rahva hüvanguks;
 4. milliseid õppetoetusi ja stipendiume on taotleja varem saanud või kuidas oma õpinguid finantseerinud;
 5. hariduskäik;
 6. senine töökogemus;
 7. vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, Naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, muud noorte- ja kultuuriorganisatsioonid);
 8. teenistus EV kaitsejõududes;
 9. andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt, õppekoormus (täis- või osakoormusega õpe) ja kaalutud keskmine hinne;
 10. teatis/tõend õppimise kohta dekanaadist/instituudist/kolledžist, milles on ära märgitud:
  1. õppekava ja selle kood;
  2. õppevorm (st päevaõpe või sessioonõpe);
  3. koormus (täis- või osakoormus);
  4. üliõpilase õpingute staatus ehk mis astme ja mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on;
  5. märge akadeemilise puhkuse kohta (kui on, siis ajavahemik/ei ole);
  6. kas saab/ei saa kevadsemestril eriala- või tulemusstipendiumi või ka vajaduspõhist eritoetust.
 11. dekanaadis/instituudis/kolledžis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide, hinnete ja hinnete kaalutud keskmise äranäitamisega;
 12. 1. aasta magistrantidel tuleb lisada ka koopia 1. kõrgharidusastme diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (dokumendi õigsus tõestatud volitatud töötaja poolt vastavas kõrgkoolis);
 13. oma kodukõrgkooli korralise õppejõu või juhendaja argumenteeritud soovituskiri.

Erandina antakse nende 50 stipendiumi hulgas välja kaks Bruno ja Helge Laan’e nimelist stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele, kes alustavad uuest õppeaastast õpinguid eelmainitud ülikoolides.

Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ja stipendiumid antakse üle õppeaasta alguses Tartus Rotalia majas toimuval aktusel (kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab). Stipendiumi saamisest teatatakse stipendiaatidele Rotalia fondide keskkonnas registreeritud e-postiaadressile. Stipendiumi mittesaamist komitee ei põhjenda.

Rotalia stipendiumikonkurssi korraldab Sihtasutus Rotalia Fond. Stipendiumikonkursi läbiviimine on võimalik tänu Rotalia Fondile suunatud lahkele annetusele Rotalia Foundationi (USA) poolt.

Aare Abroi
Rotalia stipendiumikomitee esimees

Täiendav teave: fond.kandideeri@rotalia.ee
Rotalia stipendiumikomitee sekretärid:

 • Merike Jõesaar (tel: 566 59 833)
 • Sirje Mark (tel: 507 3729)

3. mai 2021. a

* Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid:

 • TÜ – Tartu Ülikool
 • TalTech – Tallinna Tehnikaülikool
 • EMÜ – Eesti Maaülikool
 • TLÜ – Tallinna Ülikool
 • EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • EKA – Eesti Kunstiakadeemia